Наукова робота на кафедрі виконується згідно з планом ініціативних міжкафедральних наукових тем, а також передбачає виконання дисертаційних робіт, які є фрагментами даних тем. Науковці кафедри представляють результати досліджень на Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також виїжджають із доповідями результатів власних досліджень за кордон.

рофесори Фіра Л.С., Грошовий Т.А. та Олещук О.М. на VІІІ Науково-практичній  конференції з міжнародною участю (2020 рік)

Професори Фіра Л.С., Грошовий Т.А. та Олещук О.М. під час VІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (2020 рік)

23-24 вересня 2020 р. відбулась VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів", організована викладачами кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків та кафедри фармації ФПО (онлайн-формат на платформі Microsoft Teams). У роботі наукового форуму взяли участь науковці і практичні фахівці галузі з України, Бразилії, Польщі, Португалії, Узбекистану. Про свою дослідницьку роботу, успіхи і напрацювання написали та доповідали науковці 40 установ з різних країн. Впродовж роботи конференції було заслухано близько 30 доповідей різних напрямків: фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу, фітохімії, фармакології, товарознавчого аналізу, фармацевтичного маркетингу, фармакоекономічного аналізу, фармацевтичної опіки, оцінки медичних технологій та ін. Мали змогу представити результати своїх досліджень також студенти, аспіранти і докторанти з різних навчених закладів і наукових установ.

Від початку створення кафедри (вересень 2013 рік) науковцями кафедри опубліковано понад 90 наукових праць у фахових журналах України та за кордоном, зокрема за 2019-2020 н.р. 30 статей (з них 4 в журналах, що входять до наукометричної бази Scopus та 1 закордонна стаття ).

Науковцями кафедри отримано 26 патенти на винахід та корисну модель, видано 5 інформаційних листів для впровадження у фармацевтичну та клініко-лабораторну практику.

На даний час на кафедрі виконується 1 докторська дисертація та 1 кандидатська дисертація:

  1. Вронська Л.В. – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук;

  2. Никифорук А.Я. - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (керівник - проф. Фіра Л.С.)

За консультуванням та під керівництвом проф. Фіри Л.С. також виконується 1 докторська та 1 кандидатська дисертація:

  1. Герасимець І.І. - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук;

  2. Качур О.І. - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Від часу заснування кафедри під керівництвом професора Фіри Людмили Степанівни захищено 5 дисертаційних робіт (доц. Лихацький П. Г., здобувач Штробля А.Л., доц. Бурмас Н.І., ас. Бойко Л.А., ас. Алексевич К.О., ас. Линда О.С.), магістерську роботу за фахом «Загальна фармація» (інтерн Ганусевич М.І.), під керівництвом доц. Вронської Л. В. захищено 1 дисертаційну роботу (доц. Зарівна Н. О.).

Викладачі кафедри виконанували і виконують наукові дослідження у рамках наступних міжкафедральних тем:

1. Розробка складів і технологій фармацевтичних композицій, їх стандартизація та фармакоекономічний аналіз лікування хворих» (2012–2014). Науковий керівник проф. Грошовий Т. А.

2. Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсикантів в біологічних системах» (2012–2015). Науковий керівник проф. Корда М. М.

3. Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016–2019). Науковий керівник - проф. Фіра Л. С.

У даній темі співвиконавцями є співробітники кафедр медичної біохімї, загальної гігієни та екології, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, функціональної та лабораторної діагностики та фармації ФПО.

4. Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів. Вивчення впливу фізико-хімічних, фармакотехнологічних, біофармацевтичних, біологічних показників перспективних біологічно активних речовин; маркетингові дослідження та фармакоекономічний аналіз схем лікування хворих при різних патологічних станах» (2015–2020). Науковий керівник - проф. Грошовий Т. А.

У даній темі співвиконавцями є співробітники кафедр управління та економіки фармації з технологією ліків, фармації ФПО та клінічної фармації.

Наукові напрямки постійно розширюються і на теперішній час основними з них є:

1) фармакологічний

Розкриття механізмів токсичного ураження печінки та міокарда ксенобіотиками різного походження (хлорованими вуглеводнями, парацетамолом, туберкулостатиками, адреналіном).

Враховуючи зацікавленість населення лікарськими засобами рослинного походження співробітники досліджують фармакологічні властивості рослинних засобів у доклінічному експерименті на тваринах. У цьому плані науковці кафедри тісно співпрацюють із науковцями кафедри хімії природніх сполук НФаУ (проф. Кисличенко В. С. та проф. Журавель І. О.).

На кафедрі вивчають ефективність застосування екстрактів з листя абрикоса звичайного, шовковиці чорної, парила звичайного, шпинату посівного та настойки з трави амброзії, листя хости ланцетолистої, екстрактів з листя салату посівного, грибів шиїтаке, маїтаке та рейши на моделях ураження печінки тетрахлорметаном і парацетамолом; протизапальну активність екстрактів та настойок з лікарської рослинної сировини на моделі карагенінового набряку лапи щурів і порівнюють ефективність досліджуваних засобів із відомими брендовими препаратами.

У даних дослідженнях беруть участь проф. Фіра Л.С., доц. Герасимець І.І., та аспірант Никифорук А.Я.

Доц. Герасимець І.І. під час виконання фрагменту докторської дисертації (2017 рік)

2) еколого-токсикологічний

Актуальними та доцільними на сьогодні є дослідження порушень в організмі за умов ураження печінки туберкулостатиками (ізоніазидом та рифампіцином) на тлі інтоксикації хромом (VI). Зацікавленість дослідників кафедри викликає встановлення патогенетичних змін за умов ураження організму фосфорорганічними сполуками і нітритами, які широко використовують у сільському господарстві. Пріоритетним напрямком наукових досліджень є виявлення метаболічних порушень в організмі тварин різних вікових груп за умов впливу на них тютюнового диму.

Одним із напрямків дослідження є встановлення механізмів поєднаного застосування декількох ксенобіотиків, що призводить до поліорганного ураження організму. За даних умов доцільним є пошук адекватних схем корекції виявлених порушень за допомогою антигіпоксантів, антиоксидантів та ентеросорбентів, що викликає зацікавленість науковців.

У дослідженнях даного спрямування беруть участь проф. Фіра Л.С., доц. Лихацький П.Г.

Доц. Лихацький П.Г. під час виконання фрагменту докторської дисертації (2017 рік)

Доц. Лихацький П.Г. під час виконання фрагменту наукових досліджень (2017 рік)

3) біохімічний

Новим напрямком досліджень на кафедрі є вивчення механізму виникнення аденокарциноми товстого кишківника, змодельованої 2,4-динітрофенілгідразином, та розкриття механізмів неопластичної інтоксикації за даних умов. Активно відбувається пошук нових антиоксидантів, ентеросорбентів та гепатопротекторів з метою усунення побічної дії цитостатиків, що застосовують при лікуванні онкопроцесу у кишківнику.

У даних дослідженнях беруть участь проф. Фіра Л.С., аспіранти Рицик О.Б., Грицишин Л.Є. та Качур О.І.

4) фармацевтичний

Напрямок розкриває різноманітні сторони фармацевтичної науки.

Проводяться активні дослідження складу лікарської рослинної сировини (пагони чорниці, стулки квасолі, листя шовковиці білої, корені з кореневищами валеріани лікарської, шишки хмелю, трава меліси лікарської, трава парила звичайного, листя грушанки, кора осики та ін.). Розробляються методики ідентифікації та кількісного визначення біологічно активних речовин ЛРС з використанням спектрофотометричних і хроматографічних методів аналізу.

Вагомим відгалуженням наукових уподобань є технологічні дослідження щодо розробки або оптимізації технології екстрактів на основі лікарської рослинної сировини та їх стабілізація. Оптимізація технології здійснюється шляхом вивчення закономірностей зв’язку аналітичних і фармако-технологічних показників із біологічною активністю, яку виявляють досліджувані екстракти, та природою використовуваних естрагентів. У всіх технологічних роботах активно застосовуються різноманітні методи математичного планування експерименту.

На основі отриманих екстрактів розробляються готові лікарські засоби седативної, стреспротективної, гіпоглікемічної і гіполіпідемічної, противиразкової дії, а також засоби для лікування хвороб нирок і сечовидільних шляхів. При створенні твердих лікарських форм – таблеток, капсул з рослинними екстрактами, застосовуються нові допоміжні речовини, вивчається їхній вплив на фармако-технологічні показники мас з густими і сухими екстрактами. Так, зокрема, спільно із Дослідним центром ПАТ «Галичфарм» було розроблено капсули «Уролесан» на основі комплексного густого екстракту і значної кількості ефірних олій. Розроблені капсули «Уролесан» зареєстровані в Україні і промислово випускаються на платформі ПАТ «Київмедпрепарат». Сьогодні даний лікарський засіб зареєстрований і реалізується у Білорусії, Росії та країнах СНД, подані реєстраційні досьє в країни Європейського Союзу.

Фотографія упаковки капсул "Уролесан", розроблених співробітниками кафедри у співпраці з ПАТ "Галичфарм" корпорації "Артеріум"

Стандартизація ЛРС, екстрактів і готових лікарських засобів на її основі – важлива частина наукових досліджень. Серед виявлених біологічно активних речовин ЛРС вибираються активні або аналітичні маркери для здійснення стандартизації у ланцюзі ЛРС – екстракт – готовий лікарський засіб. Розробляються методики стандартизації ЛРС, екстрактів і ГЛЗ, як на основі екстрактів так і синтетичних субстанцій. Для усіх аналітичних методик виконується перевірка придатності розроблених методик за основними валідаційними характеристиками.

Викладачі кафедри також працюють в напрямку вивчення історії фармації західної України та Тернопільщини зокрема. У рамках НДР викладачі кафедри проводять маркетингові дослідження ринків різних груп ЛЗ.

У даних дослідженнях беруть участь доц. Вронська Л.В., доц. Чубка М. Б., доц. ПІдгірний В. В., доц. Яворська Л. П.

Співробітники кафедри активно співпрацюють із науковцями ВНЗ України. Заключені договори про співпрацю із Львівським національним університетом імені Данила Галицького (кафедра фармакогнозії) у 2015 році, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка (кафедра загальної біології) у 2016 році та Тернопільським національним технічним університетом (кафедра харчової біотехнології) у 2016 році.

З 2015 року у Тернопільському національному медичному університеті відкрита спеціалізована Вчена рада зі спеціальності 03.00.04 – біохімія (біологічні та медичні науки), головою якої є доктор біологічних наук, професор Фіра Людмила Степанівна.