Інтернатура

Кафедра фармації ННІ післядипломної освіти є базовою для проходження інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» та «Клінічна фармація». В інтернатуру зараховуються випускники вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації після здачі державних іспитів та отримання диплома за провізорським фахом.

Інтернатура складається з заочної (7 місяців) та очної частин (4 місяця) для провізорів та з заочної (5 місяців) та очної частин (6 місяців) для клінічних провізорів.

Під час заочного циклу провізори-інтерни проходять навчання в базових аптеках та ЛПЗ, перелік яких знаходиться в обласних ПО «Фармація» та обласних управліннях охорони здоров’я. Молоді фахівці повинні влаштуватися на посаду провізора-інтерна не пізніше 1 серпня поточного року.

З метою подальшої підготовки провізорів-спеціалістів інтернатура продовжується в очному циклі на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського відповідно до навчальної робочої програми, складеної на основі типової програми підготовки провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація».

Навчання в інтернатурі провізорів проходить на умовах договорів про оплату навчання в інтернатурі. Договори укладаються провізором окремо з:

  • вищим медичним навчальним закладом – очна частина інтернатури;
  • закладом охорони здоров’я – заочна частина інтернатури.

Зарахування в інтернатуру здійснюється наказом вищого навчального медичного закладу. Підставою для зарахування в інтернатуру є:

  • заява випускника;
  • диплом, копія диплому;
  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного номеру;
  • договір про оплату навчання в інтернатурі укладений з закладом охорони здоров’я;
  • 2 фотокартки розміром 3×4.

На кафедрі фармації провізори-інтерни вивчають курси:

 1. «Організація, управління та економіка фармації»;
 2. «Фармацевтична технологія»;
 3. «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів»;
 4. «Фармакогнозія»;
 5. «Елементи практичної психології»;
 6. «Спецпідготока».

Основна мета навчання провізорів-інтернів – засвоєння професiйних знань, навичок, уміння застосовувати їх на практиці, готовність до успішної самостійної роботи в галузі фармації.

Навчання проходить згідно типового навчального плану у вигляді читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, тематика яких постійно оновлюється та вдосконалюється.

Провізори-інтерни підвищують знання шляхом написання рефератів, приймають активну участь у науково-практичних конференціях з актуальних питань фармації.

У процесі навчання для самостійної роботи використовуються комп’ютерний клас та бібліотеки кафедр фармацевтичного факультету.

Викладачі кафедри контролюють виконання плану і програми інтернатури.

Під час проведення заліків та атестації оцінюють рівень засвоєння інтерном теоретичних положень з фармації, його світогляд та вміння застосовувати отримані знання на практиці.

У навчальний процес широко впроваджуються інтерактивні технології. На сайті університету розроблено веб сторінку кафедри, де представлені усі необхідні навчально-методичні матеріали.

Після закiнчення терміну підготовки в iнтернатурi провiзори-iнтерни проходять атестацію для визначення рівня знань і практичних навичок з наданням квалiфiкацiї зi спецiальностi «Загальна фармацiя», «Клiнiчна фармацiя».